Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Formació del col.legi

CURS SALUT MENTAL PER A INFERMERES ONLINE

Curs organitzat per Revista d’infermeria ROL amb la col·laboració del COIGi

 

Dates:3 de setembre de 2018

 

Finalització:10 de desembre de 2018

 

Horari:online

 

Hores lectives:100 h.

 

Grup màxim:50

 

ONLINE

 

Matrícula:70 €

 

Matrícula descompte 50 % Col·legiats Girona:35 €

 

Termini d’inscripció:27 d’agost de 2018

 

Coordinador:   Francisco Megías-Lizancos


Docents: Daniel Cuesta Lozano, Alicia Duro Sánchez, María Ángeles Mota López, Darío Fajardo Galván, Laura Sánchez López, Julián Carretero Román, Javier Sánchez Alfonso i Rosabel Cabra.

 

ACREDITAT  amb 7,8  crèdits    

 

Presentació del curs:   

 

El patró epidemiològic actual reflecteix l'augment dels problemes de salut mental, tant en la incidència com la prevalença. Aquestes necessitats es vinculen, entre altres coses, als estats d'estrès i ansietat, consum d'estupefaents, la crisi econòmica, etc.

 

És molt important que la intervenció infermera en la comunitat sigui d'alta qualitat, ja que d'entre els professionals sociosanitaris que participen en els equips interprofessionals, és la figura que millor resposta pot donar pel seu perfil professional, ja que intervé d'una manera global sobre els aspectes biològics, psicològics i socials, així com culturals i espirituals, que conformen els éssers humans i els grups comunitaris.

 

Entre d'altres professionals, les infermeres, de manera fefaent, observen la presència de necessitats en salut mental en grups molt característics de la població espanyola: persones dependents o gent gran, en circumstàncies de solitud i amb pluripatologies.         

 

Objectiu: 

Objectius generals

 

• Adquirir coneixements sobre cures en l'àmbit de la salut mental.

• Descriure els problemes més freqüents que afecten la salut mental en les diferents etapes de la vida.

• Identificar els pròdroms de la malaltia mental posant en marxa activitats preventives.

• Adquirir capacitats per abordar positivament els problemes més freqüents de salut mental i les addiccions.

• Conèixer la dinàmica dels principals fàrmacs usats en salut mental.

• Capacitar per al treball preventiu i educatiu amb famílies i grups socials.

• Aprendre a manejar situacions de crisi i urgències psiquiàtriques.

 

Objectius específics

 

1. Conceptes generals sobre salut mental.

• Conceptualitzar els constructes «salut» i «salut mental» los amb els factors que els condicionen.

• Descriure el desenvolupament històric d'aquests conceptes i les seves implicacions per a la cura.

• Identificar els elements que formen part dels constructes «salut mental» i «malaltia mental».

2. Problemes més comuns de salut mental. Definició i signes d'alarma: infantojuvenil, adults i gent gran

• Conèixer els principals problemes de salut mental en cada etapa vital.

• Detectar els signes i símptomes d'alarma per a la detecció d'alteracions en la salut mental dels individus.

Descriure els factors relacionats amb els problemes mentals més comuns en la població general.

• Conèixer les principals intervencions d'infermeria per a l'abordatge de cada grup de població.

3. L'ansietat: definició, causes més freqüents i abordatge.

• Conèixer les diferències entre ansietat patològica i no patològica.

• Conèixer els símptomes de l'ansietat patològica segons el DSM-V.

• Descriure el tractament habitual per a les persones que presentin nivells d'ansietat que interfereixin en la seva vida diària.

4. Depressió: definició, causes més freqüents i abordatge infermer.

• Conèixer els conceptes bàsics sobre depressió.

• Aprendre a realitzar una adequada valoració de l'individu, identificant les seves necessitats per a realitzar una adequada planificació de les cures.

• Conèixer les intervencions infermeres més freqüentment utilitzades en pacients amb trastorn depressiu.

• Adquirir les eines per a l'abordatge de persones amb trastorn depressiu.

• Disposar de referències bibliogràfiques per poder ampliar informació sobre aquest trastorn i les seves cures.

5. Les addiccions.

• Fer servir conceptes bàsics sobre addiccions i drogodependència.

• Conèixer les principals drogues d'abús i les principals addiccions sense substàncies.

• Comprendre la perspectiva multicausal de les addiccions.

• Adquirir coneixements de les possibles actuacions en relació al fenomen de les addiccions.

• Fer servir les cures infermeres més adequats per afrontar aquest problema de salut.

6. Els fàrmacs més freqüents en salut mental: precaucions i interaccions.

• Conèixer la classificació, principals indicacions, efectes secundaris i efectes adversos dels psicofàrmacs més freqüent en salut mental.

• Identificar les cures necessàries en relació amb el consum i correcta adherència als psicofàrmacs.

7. L'abordatge davant de problemes de salut mental: treball amb grups. Educació per a la Salut, suport a la família i gestió del dol.

• Definir els conceptes teòrics de grup, educació per a la salut, abordatge infermer amb famílies i gestió del dol.

• Aprendre a aplicar diverses propostes metodològiques, que emanen de la interpretació dels diferents models teòrics existents, per resoldre problemes que sorgeixin en el quefer diari.

• Conèixer determinades eines específiques de salut mental que li permetin desenvolupar les seves capacitats professionals.

8. Crisi i urgències psiquiàtriques.

• Descriure crisi, agitació psicomotriu, risc autolític i les diferents intervencions d'infermeria amb les persones que presenten aquestes conductes.

• Donar resposta als conflictes que es plantegin en les diferents unitats de cures.

• Escollir les cures idonis com a resultat d'un procés decisori i conscient basat en les capacitats, els mitjans disponibles i la finalitat d'aconseguir.

9. Escales de valoració per identificar trastorns mentals.

• Conèixer les principals escales de valoració infermera utilitzades en la valoració de l'estat mental.

• Analitzar la població diana a la qual va dirigida cada escala.

• Conèixer els ítems que es valoren en cada escala.

• Comprendre el significat de la puntuació obtinguda després de la utilització de l'escala en la valoració del pacient.

 

Instruccions per a la formalització de la matrícula dels cursos:


1- Ompliu / empleneu amb les vostres dades el formulari del curs i cliqueu ENVIAR

2- Espereu que el col·legi us confirmi la  plaça i l’import del pagament de la matrícula. Aboneu la matrícula del curs al compte del Banc de Sabadell ES29 0081.0086.00.0001307534 envieu el justificant de pagament al col·legi per fax al 972-213008 o escanejat al correu: gicoi@coigi.cat


NOTA: En cas que no s'arribi al mínim d’inscripcions, el Col·legi podrà anul·lar el curs i retornarà l’import de les matricules efectuades.

 

Inscripció al curs de *
Data del curs *
Horari *
Nom i cognoms *
Núm de col·legiació *
Email *
Adreça *
Telèfon *
C.P *
Població *
Lloc de treball *
Horari de treball *
Accepto les condicions generals *

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1