Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Gestions col·legiats

Sol·licitud Alta Assegurança de Responsabilitat Civil

Sol·licitud de contractació de l'Assegurança de Responsabilitat Civil.Cal emplenar-la, signar-la i enviar-la al número de fax 972.21.30.08.

Sol·licita:A aquest Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Girona, la contractació INDIVIDUAL a nom de ................................. de l’Assegurança d’assistència legal davant d’agressions al personal d’infermeria i que el càrrec de la quota corresponent esfaci en el al número de compte facilitat

AUTORITZACIO : Expressament a l’entitat bancària on tinc el compte corrent abans desig nat, es carregui el rebut corresponent a la quota individual de l’assegurança de Responsa bilitat Civil, girat pel CODIGi, per tal que fins la notificació de la meva renuncia a l’assegurança per escrit.

Cognom i Nom *
Núm Col·legiat *
NIF *
Teléfon *
Móbil *
Adreça *
Núm *
Pis *
Porta *
Escala *
C.P *
Mail *
Núm compte bancari *
Codi IBAN *
Accepto les condicions generals *

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1